9 تا ار بهترین راهکارها برای درمان پرخاشگری در کودکان

مقابله و درمان پرخاشگری در کودکان

رفتار پرخاشگرانه مستلزم هر رفتاری است که به عمد انجام می شود و خود یا شخص دیگری را به خطر می اندازد یا باعث آسیب روحی و جسمی می شود راهکارهای مختلفی برای مقابله و درمان پرخاشگری در کودکان وجود دارد. پرخاشگری برای کودکان کمتر از 4 سال غیرعادی نیست، اما در بچه ها مهدکودک […]